กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน THAILAND INNOVATION AWARD ครั้งที่20

ในช่วง5-8 สิงหาคม 2563 นิสิตภาควิชาฟิสิกส์จำนวน 3 คน ได้แก่ นายพัชรพล พุ่มสกุล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ รหัสนิสิต 60030377
นายชัยภัทร เล้าอรุณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 62030234 นายรุจิภาส ทัพพ์ปภพ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ รหัสนิสิต60030358 ได้เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 20 ณ STEAM4INNOVATOR camp (offline) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
  

ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา