ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

11
Dec2018

อบรมมาตรวิทยาเบื้องต้น

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดอบรบมาตรวิทยาเบี้องต้น ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง CL 202 และ CL 301 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาส...

01
Aug2018

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา ปีการศึกษา 2561 เปิดเรียนในช่วงฤดูร้อน (เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562) ดูรายละเอียด การศึกษาต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ช่วงการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร...

« »

 

วิชาการ | ข่าววิชาการทั้งหมด ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนการศึกษา

การร้องทุกข์

บริการแจ้งปัญหาหรือปรึกษาต้านการเรียน

การร้องทุกข์

สำหรับนิสิต

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาและบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษา


 วิทยาศาสตรบัณฑิต
   


 บัณฑิตศึกษา