Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุเทพ ภาสุระ
สายตรงหัวหน้าภาควิชา
anuthep@buu.ac.th
038-103024
โครงการบริการวิชาการ ภาควิชาจุลชีววิทยา

- หลักการและเหตุผล

ภาคตะวันออกนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางชายทะเลที่มีชื่อเสียงแล้วยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย รวมทั้งเป็นแหล่งของการทำเกษตรกรรมสำคัญหลายชนิด ได้แก่ การทำนา ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ทำสวนมะพร้าว สวนผลไม้ การประมงน้ำลึกและน้ำตื้น เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์ปีกและสุกร ซึ่งผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมและผลผลิตทางเกษตรกรรมเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก กิจกรรมการผลิตและทรัพยากรที่กล่าวมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรยังมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนรวมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานของรัฐในภาคตะวันออกที่มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและเครื่องมือในการศึกษาวิจัยทางด้านจุลชีววิทยา โดยนอกจากจะปฏิบัติภารกิจ ด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่มหาวิทยาลัยแล้วยังทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและบุคคลทั่วไปโดยเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบในการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิต นอกจากนั้นยังให้บริการแนะนำให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่นอกจากจะเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนการวิจัยแล้ว ยังมุ่งที่จะบริการสังคมในด้านวิชาการอีกด้วย

 - วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาและให้คำปรึกษาด้านวิชาการ แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และนำรายได้จากโครงการมาสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมกิจการของภาควิชาจุลชีววิทยา การบำรุงรักษาเครื่องมือและพัฒนาบุคลากรของภาควิชา

 - เป้าหมายของโครงการ

     1. เป้าหมายการดำเนินงาน

หน่วยงานทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และบุคคลทั่วไป             

     2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

          2.1  บริการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา

          2.2  ให้คำปรึกษาทางวิชาการทั้งด้านการตรวจวิเคราะห์และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

          2.3  อบรมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาทุกสาขา

<<ค่าธรรมเนียมในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง>>
เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 038-103031 (คุณวรนาฎ จงโยธา)
หรือติดต่อโดยตรงที่ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้น 5 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา