Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุเทพ ภาสุระ
สายตรงหัวหน้าภาควิชา
anuthep@buu.ac.th
038-103024
   
โครงการกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยา และอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ภาคต้น 60 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL201) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง ได้ดำเนินการจัดโครงการกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยาและอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ภาคต้น 60 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หลักสูตรและคณาจาร์ยรับรู้ปัญหา และความต้องการของนิสิตในด้านต่างๆ และร่วมกันหาแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา และเพื่อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตและคณาจารย์