Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุเทพ ภาสุระ
สายตรงหัวหน้าภาควิชา
anuthep@buu.ac.th
038-103024
   
โครงการขอขมาคณาจารย์และ โครงการไหว้ครูภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาชั้นปีที่ 3 ได้ดำเนินการจัดโครงการขอขมาคณาจารย์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อให้ทำความเคารพและอำลาคณาจารย์ สร้างความผูกผัน ความประทับใจให้กับนิสิตชั้นปี 4 และในวันเดียวกันนี้ ยังมีโครงการไหว้ครูภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นิสิตจุลชีววิทยาแสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความเคารพคณาจารย์และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีต่อไป