Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุเทพ ภาสุระ
สายตรงหัวหน้าภาควิชา
anuthep@buu.ac.th
038-103024
   
โครงการเตรียม Oxidase Paper Strip ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รองศาสตราจารย์พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียม Oxidase Paper Strip ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (BS5105) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และรู้จักดัดแปลง พร้อมนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ