Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุเทพ ภาสุระ
สายตรงหัวหน้าภาควิชา
anuthep@buu.ac.th
038-103024
   
โครงการกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยา และอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (CL201) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง ได้ดำเนินการจัดโครงการกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยา และอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต เพื่อให้กรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์รับรู้ปัญหา และความต้องการของนิสิตในด้านต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้นิสิตได้รับทราบถึงปรัชญา คุณลักษณะของบัณทิตที่พึงประสงค์ และรายละเอียดของหลักสูตร มากขึ้น และเพื่อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตและคณาจารย์