Thai Chinese (Simplified) English
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุเทพ ภาสุระ
สายตรงหัวหน้าภาควิชา
anuthep@buu.ac.th
038-103024
   
ภาควิชาจุลชีววิทยาบริการแนะนำ
ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
และผลิตภัณฑ์อาหาร แป้ง ฯลฯ แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
และนำรายได้จากโครงการมาสนับสนุนการศึกษา
ส่งเสริมกิจการของภาควิชาจุลชีววิทยา
การบำรุงรักษาเครื่องมือ และพัฒนาบุคลากรของภาควิชาจุลชีววิทยา

<<ค่าธรรมเนียมในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง>>