ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภายใต้กรอบจรรยาวิชาชีพ เพื่อนำไปสรรสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งผลให้เศรษฐกิจมีความมั่นคง นำไปสู่ความมั่งคั่ง แบบยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป
                                  

ประวัติความเป็นมา

        ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 พร้อมกับได้เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร   และโภชนาการ เมื่อปี พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ในปี พ.ศ.2546  ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท วท.ม.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในปี พ.ศ.2554 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. เป็นหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และ วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  แห่งชาติ (TQF) โดยภาควิชามีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการสู่สังคม

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • อ.อนุศรี บุรุษนันท์            (ตั้งแต่ ต.ค. 34 – ก.ย. 38)
  • อ.ประสงค์ ทุ่งเก้า            (ตั้งแต่ ต.ค. 38 – ก.ย. 41)
  • อ.เติมศักดิ์ ส่งวัฒนา         (ตั้งแต่ ต.ค. 41 – พ.ค. 44)
  • ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ    (ตั้งแต่ มิ.ย. 44 –           )
  • อ.เติมศักดิ์ ส่งวัฒนา         (ตั้งแต่            – พ.ค. 44)
  • ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์       (ตั้งแต่ พ.ย. 54 – เม.ย 59)
  • ดร.ศนิ  จิระสถิตย์             (ตั้งแต่ พ.ค. 59 - มี.ค.60)
  • ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา (ตั้งแต่ เม.ย.60 - ก.ค. 60)
  • ผศ.ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล (ตั้งแต่ ส.ค 60 - ส.ค. 62)
  • ดร.สามารถ  สายอุต (ตั้งแต่ 15 ก.ย. 62 - ปัจจุบัน)