ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาชิก BUdi Luhur International Network for Education
(BIN for EDU)  และมหาวิทยาลัยบูรพา   

ผศ.ดร. นิรมล ปัญญ์บุศยกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรับเชิญ ในงาน The 1st International Conference on Interprofessional Health Collaboration (ICIHC): Combatting the Growing Epidemic of Triple Burden Diseases through Interprofessional Health Collaboration in Developing Countries 

ในหัวข้อ "Coffee processing by-products valorization & their health promotion feasibility" 

พร้อม นางสาว วิรยา คชพงษ์ นิสิตระดับปริญญาโท  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และนายณัฐดนัย ไชยลังกา นิสิตระดับปริญญาตรี  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   
 
ณ Grage Hotel Bengkulu, Bengkulu, Indonesia on October 30- November 1, 2018