การจัดการฝึกงานนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
. . . . . . . .