สหกิจศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
.....................

      ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานสหกิจศึกษา