สายตรงหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล
    หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

   หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2222 ต่อ 3135