สายตรงหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
      

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ  สายอุต
    หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

   หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2222 ต่อ 3135
       
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492