ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมภาควิชา
                                                       
ประกาศรับสมัครนิสิตปริญญาโท (ภาคต้น ปีการศึกษา 2562)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

          ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
   
       
  
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาชิก BUdi Luhur International Network for Education (BIN for EDU) และมหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร. นิรมล ปัญญ์บุศยกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรับเชิญ ในงาน The 1st International Conference on Interprofessional Health Collaboration (ICIHC)  


        ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Protein Hydrolysates and Biopeptides: Production, Biological Activities, and Applications in Foods and Health Benefits" โดย Sunantha  Ketnawa, Ph.D.

        โครงการบริการวิชาการอบรบเชิงปฏิบัติการ Home Brewing ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม)


        บรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์พัฒนาเซนเซอร์จากบทเรียนวิจัยและมุมมองอนาคต  โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย  Nanoscience and Nanotechnology Graduate Program คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ห้อง SD416 อาคารสิรินธรคณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
        ภาพกิจกรรมนิทรรศการ "นวัตกรรมอาหาร ยุคไทยแลนด์ 4.0" ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 16 -18 สิงหาคม 2561

       
 ภาพกิจกรรมโครงการ ไหว้ครู ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 ส.ค.61  เวลา 08.00 - 09.00 น.  

        ภาพกิจกรรมงาน เสวนาวิชาการ "รู้ทันไขมันทรานส์" เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561


        ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปน้ำสับปะรดเข้มข้น” ในโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านขุนชำนาญ