หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ ดร.ศนิ  จิระสถิตย์

สายตรงหัวหน้าภาควิชา

ลักษณะงานบริการวิชาการ
 - การให้บริการตรวจวิเคราะห์
- การให้บริการวิชาการทางวิชาการ
โดยอาจารย์ในภาควิชาฯ การให้คำปรึกษาทางวิชาการกับผู้ขอรับบริการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการให้กับผู้ขอรับบริการ ฯลฯ