งานบริการวิชาการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
..............


แบบฟอร์มบริการวิชาการ

บวก. 01 แบบคำร้องบริการวิชาการ

บวก. 02-06 (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

บวก. 07 แบบคำร้องขอรับคำปรึกษาด้านวิชาการ

บวก. 08 แบบฟอร์มการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

 

แบบประเมิน

บวก.-บ. 01แบบประเมินความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ ประเภทบริการวิเคราะห์ 

บวก.-บ. 02 แบบประเมินความพึงพอใจบริการวิชาการ ประเภทให้บริการเครื่องมือ 

บวก.-บ. 03 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ ประเภทบริการให้คำปรึกษา 

บวก.-บ. 04 แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

บวก.-บ. 05 แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย 

บวก.-บ. 07 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ ประเภทบริการทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร