งานบริการวิชาการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
.............. 

        ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการขึ้นเพื่อให้บริการแนะนำ ปรึกษาปัญหาด้านวิชาการ บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารการให้บริการเครื่องมือเพื่อใช้ในงานวิจัย รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภาควิชาฯ ได้ดำเนินการให้บริการทางวิชาการและสังคมตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นของการจัดตั้งภาควิชาฯ โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ทั่มุ่งมั่นบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่สามารถพึ่งตนเองได้ และยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเป็นสังคมอุดมปัญญาบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยขีดความสามารถในการให้บริการแบบมืออาชีพ โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และให้นิสิตในภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการเพื่อให้มีทักษะด้านวิชาการจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อส่งเสริมคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของภาควิชาฯ ที่จะนำมาซึ่งบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อไปพัฒนาประเทศได้ เมื่อจบการศึกษาต่อไป
    ทั้งนี้เพื่อให้ภาควิชาฯ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนพึ่งตนเองได้ต่อไป ทั้งนี้จึงได้จัดให้มีการให้บริการวิชาการใน 5 ลักษณะ คือ การให้บริการตรวจวิเคราะห์ (การตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์)  การให้บริการเครื่องมือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร และการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ ภาควิชาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการเพื่อมาดูแลงานด้านบริการวิชาการ ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง  มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการ โดยมีอาจารย์หนึ่งท่าน และเจ้าหน้าที่หนึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานและเลขานุการตามลำดับ
       ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรับบริการจากฝ่ายบริการวิชาการของภาควิชาฯ ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
           1. ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองที่สำนักงานภาควิชาฯ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ชั้น 1
           2. ติดต่อขอรับบริการทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 038-103138
        3. ติดต่อขอรับบริการทางอีเมลล์ฝ่ายบริการภาควิชาฯ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับบริการวิชาการจากเวปไซด์ของภาควิชาฯ (ทาง http://science.buu.ac.th/department/food/) ในส่วนของบริการวิชาการ
           4.  ติดต่อขอรับบริการวิชาการทางระบบออนไลน์จากเวปไซด์ของภาควิขาฯ    
  

 
   


 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 30
Yesterday100
This week 293
Last week 488
This month 2219
Last month 2387
All days 114482
Your IP172.19.0.1
Today2021-07-28
User Online 0
Guest Online 17
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492