บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
นางสาวกนกวรรณ พูนดี (นักวิทยาศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 038-102222 ต่อ 3138                                                                                                  
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวประยงค์ โชติบาล (พนักงานผลิตทดลอง)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 038-102222 ต่อ 3138                                                                                                  
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพิทยุตม์ ประทุมรัตน์ (นักวิทยาศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 038-102222 ต่อ 3138                                                                                                  
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน (นักวิทยาศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 038-102222 ต่อ 3138                                                                                                  
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.