ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492

สถานที่ตั้งภาควิชา ประกอบด้วย

     1.อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร (FE)
          • ห้องพักอาจารย์
          • ห้องเรียนภาคบรรยาย
          • ห้องปฏิบัติการ
          • ห้องเจ้าหน้าที่
          • ห้องสำนักงานภาควิชา
     2.อาคารแปรรูปอาหาร (FP)
     3.อาคารฟิสิกส์ ชั้น 1 (PY)
          • ห้องปฏิบัติการ  (Food : Analysis, Chemistry, Microbiology, Quality Assurance)
          • ห้องปฏิบัติการ นิสิตปริญญาโท