-Program Learning Outcomes ; PLO-

PLO 1.1

ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ

PLO 1.2

แสดงความกล้าหาญทางจริยธรรม รวมทั้งสามารถวินิจฉัยและจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมจริยธรรมได้

PLO 2.1

สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยใช้หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้อย่างลึกซึ้ง

PLO 2.2

สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการด้านอุตสาหกรรมอาหารและการจัดการเชิงธุรกิจ

PLO 3.1

สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา โดยการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้อย่างถูกต้อง

PLO 3.2

สามารถประเมินวิธีและแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้อย่างสร้างสรรค์

PLO 3.3

สามารถสืบค้น ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวางแผนทำวิจัยได้

PLO 3.4

สามารถทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยสามารถประยุกต์กับกระบวนงานทางธุรกิจได้

PLO 4.1

รับผิดชอบงานของตนเอง โดยทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ

PLO 4.2

สามารถประสานงานและเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส

PLO 4.3

สามารถประเมินตนเองและวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

PLO 5.1

สามารถคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่ออภิปรายและสรุปได้

PLO 5.2

สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

PLO 5.3

สามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492