ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO)
 
ชื่อหลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

 
๑. สามารถอธิบายกรณีศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๒. สามารถวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา ให้ข้อคิดเห็น และเสนอวิธีแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและตามหลักจรรยาวิชาชีพ

๓. สามารถวิจัย ประยุกต์ สื่อสารให้เข้าใจได้ด้วยภาษาไทยหรือภาษาที่สอง รวมทั้งตีพิมพ์องค์ความรู้หรือแนวคิดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้ในวารสารหรือเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ