ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO)
 
ชื่อหลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

 
๑. สามารถอธิบายกรณีศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๒. สามารถวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา ให้ข้อคิดเห็น และเสนอวิธีแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและตามหลักจรรยาวิชาชีพ

๓. สามารถวิจัย ประยุกต์ สื่อสารให้เข้าใจได้ด้วยภาษาไทยหรือภาษาที่สอง รวมทั้งตีพิมพ์องค์ความรู้หรือแนวคิดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้ในวารสารหรือเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ


 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 55
Yesterday55
This week 481
Last week 517
This month 2168
Last month 1734
All days 86031
Your IP172.19.0.1
Today2020-05-30
User Online 0
Guest Online 25