ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO)
 
ชื่อหลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 
๑. สามารถอธิบายกรณีศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๒. สามารถวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา ให้ข้อคิดเห็น และเสนอวิธีแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและตามหลักจรรยาวิชาชีพ

๓. สามารถวิจัย ประยุกต์ สื่อสารให้เข้าใจได้ด้วยภาษาไทยหรือภาษาที่สอง รวมทั้งตีพิมพ์องค์ความรู้หรือแนวคิดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้ในวารสารหรือเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 38
Yesterday100
This week 301
Last week 488
This month 2227
Last month 2387
All days 114490
Your IP172.19.0.1
Today2021-07-28
User Online 0
Guest Online 14
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492