แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ในภาคอุตสาหกรรมอาหารและหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

2. ที่ปรึกษา หรือผู้ตรวจสอบมาตรฐานอาหารทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน

3. อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

4. ผู้ประกอบการ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492