“ยึดมั่นจรรยา  แกร่งกล้าวิชาการ  เชี่ยวชาญสื่อสาร  พัฒนางานนวัตกรรม”

 

Ethics Integrity 

Academic intelligence 

Smart communication 

Technology from innovations 

“E-A-S-T”

 

ข้อมูลทั่วไป

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ โดยเป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นฐานหลักของการพัฒนาประเทศ และกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรรมและภาคแรงงานซึ่งครอบคลุมประชาคมจำนวนมาก รวมทั้งต้องตอบสนองความต้องการอาหารที่ปลอดภัยและหลากหลาย ทั้งสำหรับผู้บริโภคภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จึงมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในระดับสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคลให้สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

คลิ๊ก !! ดูข้อมูลประชาสัมพันธ์
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 61
Yesterday100
This week 324
Last week 488
This month 2250
Last month 2387
All days 114513
Your IP172.19.0.1
Today2021-07-28
User Online 0
Guest Online 8
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ :   0-3810-2222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
โทรสาร   :   0-3839-3492