ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา

 สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม

    

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร

สร้างมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในระดับสูงขึ้น สามารถดำเนินการวิจัยและพัฒนาวิชาการสู่ความรู้ใหม่อย่างอิสระเพื่อแก้ไขเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารกับศาสตร์อื่นได้อย่างเหมาะสม