ทุนการศึกษา


ทุนมหาวิทยาลัยบูรพา

       - ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท

                 

ทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

       - ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน (เกรดเฉลี่ย ป.ตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75)

       - ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)

       - ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตทั้งในและต่างประเทศ

       - ทุนสนับสนุนการทำวิจัย หรือการอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ

       - ทุนการศึกษานิสิตช่วยปฏิบัติงานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

       - ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 

ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ

  - สกว. ทุน พวอ      

  - สวก     

  - วช    

.........................................