หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

-ปรัชญา-

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

-ความสำคัญ-

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นฐานหลักของการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้การมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแปรรูป การประกันคุณภาพ มาตรฐานและกฎหมายอาหาร รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยจึงมีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มีโครงสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วยรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รายวิชาด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารและรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รวมทั้งการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพด้วยการฝึกงานหรือเรียนสหกิจศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์

 

-วัตถุประสงค์-

          1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

เกษตร และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้นยังต้องการส่งเสริมทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ในด้านการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural communication)

          2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ  ดังนี้ 

                  2.1 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน
                  2.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

                  2.3 มีวินัย และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

                  2.4 มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

                  2.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอาเซียน (อย่างน้อย 1 ภาษา) ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ