ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

  1. ประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตรงต่อเวลา มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต
  2. อธิบายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติได้สามารถเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
  3. วิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มและความคิดต่อยอด
  4. มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อคนเองและสังคม มีความอดทน มุ่งมั่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ