ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

  1. ประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตรงต่อเวลา มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต
  2. อธิบายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติได้สามารถเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
  3. วิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มและความคิดต่อยอด
  4. มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อคนเองและสังคม มีความอดทน มุ่งมั่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 35
Yesterday55
This week 461
Last week 517
This month 2148
Last month 1734
All days 86011
Your IP172.19.0.1
Today2020-05-30
User Online 0
Guest Online 11