--------------------

แนะนำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
   
         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของอาหาร เพื่อการแปรรูป/เปลี่ยนวัตถุดิบอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งในการแปรรูป ต้องใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณมาก รวมทั้งให้มีคุณภาพเป็นไปตามแนวทางของระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร


-ปรัชญา-

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

-ความสำคัญ-

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นฐานหลักของการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้การมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแปรรูป การประกันคุณภาพ มาตรฐานและกฎหมายอาหาร รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยจึงมีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มีโครงสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วยรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รายวิชาด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารและรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รวมทั้งการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพด้วยการฝึกงานหรือเรียนสหกิจศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์

 

-วัตถุประสงค์-

          1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

เกษตร และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้นยังต้องการส่งเสริมทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ในด้านการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural communication)

          2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ  ดังนี้ 

                  2.1 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน
                  2.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

                  2.3 มีวินัย และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

                  2.4 มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

                  2.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอาเซียน (อย่างน้อย 1 ภาษา) ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


-ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)-
  1. ประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตรงต่อเวลา มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต
  2. อธิบายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติได้สามารถเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
  3. วิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มและความคิดต่อยอด
  4. มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อคนเองและสังคม มีความอดทน มุ่งมั่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษา

          ทำงาน ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ นักเทคโนโลยีการอาหาร โดยทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการและเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป การถนอมอาหาร และการควบคุมคุณภาพของอาหาร ตลอดจนถึงการพัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เมื่อเรียนจบสามารถเข้าทำงานได้ในหน่วยงานต่างๆ

  • หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถาบันอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
  • หน่วยงานเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท โดยอยู่ในฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิตและวางแผน ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทห้างร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ สารเคมี วัตถุผสมอาหาร โดย อยู่ในตำแหน่ง ตัวแทนฝ่ายขาย หรือเจ้าหน้าที่เทคนิค เป็นต้น