--------------------

แนะนำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
   
         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของอาหาร เพื่อการแปรรูป/เปลี่ยนวัตถุดิบอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งในการแปรรูป ต้องใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณมาก รวมทั้งให้มีคุณภาพเป็นไปตามแนวทางของระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร


-ปรัชญา-

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

-ความสำคัญ-

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นฐานหลักของการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้การมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแปรรูป การประกันคุณภาพ มาตรฐานและกฎหมายอาหาร รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยจึงมีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มีโครงสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วยรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รายวิชาด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารและรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รวมทั้งการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพด้วยการฝึกงานหรือเรียนสหกิจศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์

 

-วัตถุประสงค์-

          1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

เกษตร และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้นยังต้องการส่งเสริมทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ในด้านการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural communication)

          2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ  ดังนี้ 

                  2.1 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน
                  2.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

                  2.3 มีวินัย และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

                  2.4 มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

                  2.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอาเซียน (อย่างน้อย 1 ภาษา) ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


-ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)-
  1. ประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตรงต่อเวลา มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต
  2. อธิบายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติได้สามารถเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
  3. วิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มและความคิดต่อยอด
  4. มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อคนเองและสังคม มีความอดทน มุ่งมั่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษา

          ทำงาน ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ นักเทคโนโลยีการอาหาร โดยทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการและเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป การถนอมอาหาร และการควบคุมคุณภาพของอาหาร ตลอดจนถึงการพัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เมื่อเรียนจบสามารถเข้าทำงานได้ในหน่วยงานต่างๆ

  • หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถาบันอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
  • หน่วยงานเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท โดยอยู่ในฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิตและวางแผน ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทห้างร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ สารเคมี วัตถุผสมอาหาร โดย อยู่ในตำแหน่ง ตัวแทนฝ่ายขาย หรือเจ้าหน้าที่เทคนิค เป็นต้น

 

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ระบบภายในภาควิชาฯ

 
Today 64
Yesterday55
This week 490
Last week 517
This month 2177
Last month 1734
All days 86040
Your IP172.19.0.1
Today2020-05-30
User Online 0
Guest Online 28