หลักสูตรภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันดำเนินการสอนใน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร