นายอภิศักดิ์  ไชยโรจน์วัฒนา

รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
รักษาการแทน
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

สายตรงหัวหน้าภาควิชา