ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

สายตรงหัวหน้าภาควิชา