Top

ข้อมูลนิสิตและศิษย์เก่า

ชั่นปีที่
1
จำนวนรับเข้า (คน)
56
จำนวนนิสิตปัจจุบัน (คน)
50
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.สลิล ชั้นโรจน์
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ชั่นปีที่
2
จำนวนรับเข้า (คน)
52
จำนวนนิสิตปัจจุบัน (คน)
29
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.กรประภา กาญจนะ
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ชั่นปีที่
3
จำนวนรับเข้า (คน)
56
จำนวนนิสิตปัจจุบัน (คน)
27
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.นิตยา ไชยเนตร
ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ชั่นปีที่
4
จำนวนรับเข้า (คน)
28
จำนวนนิสิตปัจจุบัน (คน)
18
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง