บทความ: K+ Transporter AtCHX17 with Its Hydrophilic C Tail Localizes to Membranes of the Secretory/Endocytic System: Role in Reproduction and Seed Set

ชื่อ: บทความ: K+ Transporter AtCHX17 with Its Hydrophilic C Tail Localizes to Membranes of the Secretory/Endocytic System: Role in Reproduction and Seed Set
วันที่/เวลา: 2018-09-24 13:03:40

รายละเอียดโดยย่อ : ผู้เขียนชื่อแรก (First author): ดร.สลิล ชั้นโรจน์

ชื่อวารสาร (อังกฤษ): Molecular Plant

ระดับผลงาน: ระดับนานาชาติ

ปีที่ตีพิมพ์: 2013