บทความ: Antimicrobial substances from the rare actinomycete Nonomuraea rhodomycinica NR4-ASC07T

ชื่อ: บทความ: Antimicrobial substances from the rare actinomycete Nonomuraea rhodomycinica NR4-ASC07T
วันที่/เวลา: 2018-09-24 12:27:13

รายละเอียดโดยย่อ : ผู้ร่วมเขียนบทความ (Co-author): ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์

ชื่อวารสาร (อังกฤษ): Natural Product Research

ระดับผลงาน: ระดับนานาชาติ

ปีที่ตีพิมพ์: 2018