บทความ: Lipolytic and antimicrobial activities of Pseudomonas strains isolated from soils in Phetchaburi Province, Thailand

ชื่อ: บทความ: Lipolytic and antimicrobial activities of Pseudomonas strains isolated from soils in Phetchaburi Province, Thailand
วันที่/เวลา: 2018-09-24 12:21:22

รายละเอียดโดยย่อ : ผู้เขียนชื่อแรก (First author): ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์

ชื่อวารสาร: Tropical Journal of Pharmaceutical Research

ระดับผลงาน: ระดับนานาชาติ

ปีที่ตีพิมพ์: 2018