ชื่อโครงการ: ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส แอลฟาอะไมเลสโปรตีเอสและแอลกอฮอล์ดีไฮโรจีเนส เพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพในการควบคุมน้ำหนัก

ชื่อ: ชื่อโครงการ: ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส แอลฟาอะไมเลสโปรตีเอสและแอลกอฮอล์ดีไฮโรจีเนส เพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพในการควบคุมน้ำหนัก
วันที่/เวลา: 2018-09-24 12:24:12

รายละเอียดโดยย่อ : หัวหน้าโครงการ: ดร.สลิล ชั้นโรจน์

ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย: งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (ปีงบประมาณ 2559)