ชื่อโครงการ: การแปลงพันธุ์ยีสต์ Saccharomydes cerevisiae ให้แสดงออกยีนเซลลูเลสจาก Xanthomonas oryzae pv. Oryzae เพื่อใช้ในการผลิดเอทานอลจากฟางข้าวในขั้นตอนเดียว

ชื่อ: ชื่อโครงการ: การแปลงพันธุ์ยีสต์ Saccharomydes cerevisiae ให้แสดงออกยีนเซลลูเลสจาก Xanthomonas oryzae pv. Oryzae เพื่อใช้ในการผลิดเอทานอลจากฟางข้าวในขั้นตอนเดียว
วันที่/เวลา: 2018-09-24 12:13:05

รายละเอียดโดยย่อ : หัวหน้าโครงการ: ดร.สลิล ชั้นโรจน์

ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)) (ปีงบประมาณ 2559)