ชื่อโครงการ : ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส แอลฟาอะไมเลส โปรตีเอส และแอลกอฮอล์ดีไฮโรจีเนส เพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพในการควบคุมน้ำหนัก

ชื่อ: ชื่อโครงการ : ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส แอลฟาอะไมเลส โปรตีเอส และแอลกอฮอล์ดีไฮโรจีเนส เพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพในการควบคุมน้ำหนัก
วันที่/เวลา: 2018-09-24 12:07:24

รายละเอียดโดยย่อ : หัวหน้าโครงการ: ดร.สลิล ชั้นโรจน์

ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (ปีงบประมาณ 2560)