บทความ: Investigation on antimicrobial agents of the terrestrial Streptomyces sp. BCC71188

ชื่อ: บทความ: Investigation on antimicrobial agents of the terrestrial Streptomyces sp. BCC71188
วันที่/เวลา: 2018-09-24 11:50:23

รายละเอียดโดยย่อ : ผู้ร่วมเขียนบทความ (Co-author): ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์

ชื่อวารสาร (อังกฤษ): Applied Microbiology and Biotechnology

ระดับผลงาน: ระดับนานาชาติ

ปีที่ตีพิมพ์: 2017