ชื่อโครงการ: อนุกรมวิธานและฤทธิ์ต้านจุลชีพของแอคติโนแบคทีเรียที่คัดแยกจากดินบริเวณเขาสามมุข

ชื่อ: ชื่อโครงการ: อนุกรมวิธานและฤทธิ์ต้านจุลชีพของแอคติโนแบคทีเรียที่คัดแยกจากดินบริเวณเขาสามมุข
วันที่/เวลา: 2018-09-24 12:08:25

รายละเอียดโดยย่อ : หัวหน้าโครงการ: ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์

ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย: เงินรายได้ส่วนงาน (ปีงบประมาณ 2560)