ชื่อโครงการ: การศึกษาทางเคมีและความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนแบคทีเรียที่แยกได้จากดินในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่

ชื่อ: ชื่อโครงการ: การศึกษาทางเคมีและความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนแบคทีเรียที่แยกได้จากดินในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่
วันที่/เวลา: 2018-09-24 12:09:05

รายละเอียดโดยย่อ : หัวหน้าโครงการ: ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์

ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย: งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (ปีงบประมาณ 2560)