เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์: การผลิตแอนติบอดีและการใช้ประโยชน์

ชื่อ: เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์: การผลิตแอนติบอดีและการใช้ประโยชน์
วันที่/เวลา: 2018-09-24 12:41:24

รายละเอียดโดยย่อ : การผลิตและศึกษาลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะต่อโมเลกุลของตัวชี้วัดทางชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

หัวข้องานวิจัย

  • การผลิตและศึกษาลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะต่อโมเลกุลของตัวชี้วัดทางชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เช่น
    • แอนติบอดีจำเพาะต่อ cytochrome P-4501A (CYP1A) จากปลากะพงขาว
    • แอนติบอดีจำเพาะต่อ metallothionein จากปลากะพงขาว
    • แอนติบอดีจำเพาะต่อ vitellogenin จากปลากะพงขาว
    • แอนติบอดีจำเพาะต่อ acetylcholinesterase จากปลาดุก (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
  • พัฒนารูปแบบการใช้แอนติบอดีในการตรวจสอบผลกระทบจากการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อม