อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย (Bacterial taxonomy)

ชื่อ: อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย (Bacterial taxonomy)
วันที่/เวลา: 2018-09-24 12:41:59

รายละเอียดโดยย่อ : การคัดแยกแอคติโนแบคทีเรีย และศึกษาสารออกออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรีย

หัวข้องานวิจัย

  • การศึกษาอนุกรมวิธานและเมแทบอไลต์ทุติยภูมิของแอคติโนแบคทีเรีย
  • การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนแบคทีเรียในดิน