ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลในพืช

ชื่อ: ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลในพืช
วันที่/เวลา: 2018-09-23 21:11:44

รายละเอียดโดยย่อ : การศึกษาคุณสมบัติทางชีววิทยาและชีวเคมีของแหน

หัวข้องานวิจัย

  • การศึกษาคุณสมบัติทางชีววิทยาและชีวเคมีของแหน
  • การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารของสารสกัดจากผักพื้นบ้าน
  • การศึกษาสารประกอบในกากน้าปลาที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
  • การพัฒนายีสต์เพื่อผลิตไบโอเอทานอลจากฟางข้าวโดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
  • การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมในแหนเพื่อใช้เป็นตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
  • การพัฒนาการใช้วัตถุดิบทดแทนราคาถูกในการศึกษาทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
  • การใช้ประโยชน์จากเอนไซม์ในวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร