เทคโนโลยีการะบวนการหมัก และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ชื่อ: เทคโนโลยีการะบวนการหมัก และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
วันที่/เวลา: 2018-09-20 21:50:14

รายละเอียดโดยย่อ : การวิจัยเพื่อการนำไปใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรม

หัวข้องานวิจัย

  • การผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ
    • เน้นเพื่อการนาไปใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรม
  • การเพิ่มศักยภาพการผลิตพลาสติกชีวภาพกลุ่มพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตในรูปโฮโมพอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรีย Alcaligenes latus ที่คัดเลือกจากการเหนี่ยวนาให้เกิดการกลาย
  • การพัฒนายีสต์สายพันธุ์ที่ทนร้อนในระหว่างการหมักเพื่อผลิตเอทานอลจากกากมันสาปะหลัง
  • การปรับปรุงความใสและความคงตัวของไวน์ผลไม้เมืองร้อน