เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม และการบ้าบัดน้าเสีย

ชื่อ: เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม และการบ้าบัดน้าเสีย
วันที่/เวลา: 2018-09-20 22:07:51

รายละเอียดโดยย่อ : การย่อยสลายของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์แบบไม่ใช้อากาศเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ

หัวข้องานวิจัย

  • การศึกษาคุณภาพน้ำจากระบบระบายความร้อนและการเกิดฟองของโรงไฟฟ้าบางปะกง
  • การวิเคราะห์คุณภาพน้าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของแหล่งน้ำ
  • การย่อยสลายของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์แบบไม่ใช้อากาศเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ
  • การบ้าบัดน้ำเสียชุมชนแบบไม่ใช้อากาศโดยใช้ถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter Reactor)
  • การศึกษาคุณสมบัติของตัวกลางเพื่อน้ำมาใช้ในการบ้าบัดน้าเสียแบบใช้อากาศโดยระบบบ้าบัดแบบชั้นตัวกลางลอยตัว (Fluidized Bed Reactor)