Top

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
PHOCHIT NANTHANAWAT
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail: phochit@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 038-103056 (ภายใน 3056)

ระดับการศึกษา

สถานศึกษา

วุฒิการศึกษา

สาขา

ปีที่จบการศึกษา

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยบูรพา

วท.บ.

วาริชศาสตร์

2536

ปริญญาโท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ม.

เทคโนโลยีชีวภาพ

2539

ปริญญาเอก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ด.

เทคโนโลยีชีวภาพ

2547


  • 16 มิถุนายน 2540 – ปัจจุบัน

อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  • 17 ตุลาคม 2548 – 16 ตุลาคม 2549

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  • 17 ตุลาคม 2549 – 9 มีนาคม 2551

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  • 1 กันยายน 2551 – 31 มีนาคม 2552

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  • 1 เมษายน 2552 – 2 เมษายน 2553

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  • 19 เมษายน 2553 – 6 เมษายน 2557

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  • 1 พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา