โครงการพิธีไหว้ครูและทำบุญภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการพิธีไหว้ครูและทำบุญภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่/เวลา: 2018-09-23 21:46:00

อ่านเพิ่มเติม : โครงการพิธีไหว้ครูและทำบุญภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.30 น. โครงการ “พิธีไหว้ครูและทำบุญภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ”  เป็นส่วนหนึ่งในโครงการแผนการจัดกิจกรรมของนิสิต เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความเคารพที่ลูกศิษย์มีต่อครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอน ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และได้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในการทำบุญภาควิชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่สังกัดในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้นภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพจึงได้จัดงานพิธีไหว้ครูและทำบุญภาควิชาขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ขึ้น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและพัฒนาศาสนา เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นครู การมีจิตสำนึกที่ดีต่อพระคุณของครู และการสืบสานประเพณีที่มีสืบต่อกัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นิสิตในภายวิชาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกการทำงานเป็นทีม และทำให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างนิสิตกับอาจารย์ ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง อีกด้วย