กิจกรรมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย