กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารหมัก

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
วันที่/เวลา: 2019-09-03 18:12:25

อ่านเพิ่มเติม : ขนมปังชนิด Soft & fluffy milk bread ที่ทำโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเอกเลือก